ՊԵԿ-ը հրավիրում է աշխատանքի․ 14 թափուր աշխատատեղ՝ մաքսային ծառայությունում


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային ծառայության ներքոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար՝

1. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-65)
2. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-66)
3. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-67)
4. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-68)
5. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-69)
6. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-70)
7. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-71)
8. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-72)
9. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-73)
10. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-74)
11. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-75)
12. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-76)
13. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-77)
14. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-78)

Մաքսային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող այն քաղաքացիները, ովքեր բավարարում են Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մաքսային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պահանջներին, որոնց տվյալներում առկա չէ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը:

Մաքսային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար աշխատանքային փորձ չի պահանջվում:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. Դիմում (ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված),
2. Անձնագրի կամ նույնականացման  քարտի պատճենը,
3. Անձնագիր  ներկայացնելու պարագայում հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը (կամ սոցիալական քարտի պատճենը կամ անձին հանրային ծառայությունների համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի պատճեն),
4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
5. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը անմիջական ենթակայությամբ կամ վերահսկողությամբ կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված մաքսային ծառայողների հետ, դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում  ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդություններով չի տառապում (ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված),
6. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն (բոլոր լրացված էջերը), կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճեն,
7. Ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է),
8. Մեկ լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով mrcuyt@customs.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, ինչպես նաև տվյալ թափուր պաշտոնի ծածկագիրը, որի համար դիմում են:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի օգոստոսի 3-ից մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 7-ը ժամը 18:00-ը ներառյալ:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ից, ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (հասցե` ք.Երևան, Կոմիտաս 35):

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները մրցույթի մասնակցության վերաբերյալ կտեղեկացվեն էլ.փոստի միջոցով՝ ոչ ուշ քան մրցույթի անցկացման օրվանից 10 աշխատանքային օր առաջ:

Նշված պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի անձնագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները և հարցազրույցի հարցերը կազմված են հետևալ իրավական ակտերց՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723)
2. «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագիր

(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290)
3. «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142044)
4. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139007)
5. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 139 որոշում
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132128)
6. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 188 որոշում
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141512)
7. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի  դեկտեմբերի 13-ի թիվ  170 որոշում
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141507)
8. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ  107 որոշում
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141530)
9. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 257 որոշում
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141550)
10. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»
702-Լ որոշում
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141251)
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին»
166-Ն հրաման
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132512)
12. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչի պաշտոնի անձնագիր (կցվում է):

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

1. Հաշվետվությունների մշակում
(հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf)

2. Բարեվարքություն
(հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf)

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624, (060)544617, (060)544756  հեռախոսահամարներով: